فرم اجلاس جهانی بازاریابی2020 از تاجیکستان و افغانستان