1 شرایط و قوانین
2 فرم مشخصات
  • خواهشمند است پیش از تکمیل اطلاعات به موارد زیر توجه فرمایید.
    - در صورت تمایل به همکاری با دپارتمان می توانید پس از تایید مطالب خوانده شده اطلاعات و رزومه خود را برای ما ارسال فرمایید.
    - اطلاعات ثبت شده در این سایت کاملاً محفوظ بوده و به هیچ وجه در اختیار مجموعه ثالث قرار نخواهد گرفت.
    - توجه داشته باشید تکمیل این اطلاعات هیچ گونه تعهد و بار حقوقی برای دپارتمان ایجاد نمی کند و این مجموعه الزامی برای اشتغال ثبت نام شدگان ندارد. پس از بررسی های انجام شده و در صورت تناسب با معیارهای دپارتمان با شما تماس خواهیم گرفت.
    شما با ورود به مراحل ثبت اطلاعات تصدیق می کنید که موارد فوق رامطالعه نموده و با آنها موافق هستید.