خرداد, 1397

درس هایی از مدیران ارشد دارای استراتژی بلند مدت