دپارتمان ارزیابی و توسعه

مدل توسعه LIVED
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه

مدل توسعه LIVED

امروزه، رهبران موفق را رهبرانی می‌دانند که با توجه به شرایط مختلف و ارزش‌های متفاوت، بتوانند سازمان را به مقاصد آن برسانند.
در واقع رهبران برحسب واکنشی که به شرایط نشان می‌دهند، می‌توانند رهبران موفقی باشند نه ویژگی‌های ثابت رفتاری آنان. بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد ...
ادامه مطلب
کانون ارزیابی و توسعه
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه

کانـون ارزیابـی و توسـعه فرآیندی اسـت کـه با ارزیابی شایسـتگی‌های افـراد جهت انتخاب و ارتقـا و نیـز بهبود این شایسـتگی‌ها، تغییر محسوسـی را در عملکرد سـازمان ایجاد می‌کند. دپارتمـان ارزیابی و توسـعه معنا، می‌کوشـد تا شـما در شـرایط پرابهام فعلـی، از بهترین روش تصمیم‌گیـری در ...
ادامه مطلب
دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای a&dc
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه, رویداد ارزیابی و توسعه

دوره بین المللی تربیت ارزیاب حرفه‌ای

آموزش دانش و مهارت‌های لازم جهت برگزاری کانون ارزیابی a&dc

دوره‌ی «دانش و مهارت‌های لازم در برگزاری کانون ارزیابی a&dc» دوره منحصر بفردی است که سرفصل‌های دوره تربیت ارزیاب را به صورت کامل پوشش می‌دهد. این دوره مطابق با ...

ادامه مطلب
دپارتمان ارزیابی و توسعه
image بدون نظر دپارتمان ارزیابی و توسعه
دپارتمان ارزیابی و توسعه، در ادامه فعالیت‌های موسسه معنا برای توسعه توان مدیریت در ایران، راه‌اندازی شده‌است. وظیفه این دپارتمان ارزیابی توانایی‌های مدیریتی و پیشنهاد برنامه توسعه برای مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی است. بنابه درخواست، اعضای این دپارتمان به صورت مشاور در کنار سازمان‌ها قرار می‌گیرند تا برنامه ...
ادامه مطلب