حل مسائل

آیا مسائل درست را حل می کنید؟
تیر, ۱۳۹۷ دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

آیا مسائل درست را حل می کنید؟

منبع:   Harvard Business Review شماره ۱۸۹، فوريه ۲۰۱۷، به نقل از ماهنامه گزيده مديريت

ترجمه یحیی یحیایی

شرکت شما چه قدر در حل مسئله موفق است؟

اگر مدیران شما مانند مدیران آن شرکت ...

ادامه مطلب