رهبری- چندسرعته

رهبری چندسرعته
تیر, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

 رهبری چندسرعته

کلاوس ریدکر و تو جولسبو به شکلی کلی توضیح می‌دهند که چگونه عملیات و رهبری با سرعت‌های متفاوت هم‌زمان به عبارتی رهبری چند سرعته برای موفقیت در جهانی استثنایی لازم‌اند.

همه‌ی ما این احساس ناخوشایند را داریم که دنیا دارد به شکلی که پیش‌بینی نمی‌کردیم ...

ادامه مطلب