سازمان- پویا

طراحی سازمانی برای سازمانی که به لحاظ اجتماعی پویا است
تیر, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

طراحی سازمانی برای سازمانی که به لحاظ اجتماعی پویا است

نویسنده: جولین استاد

ادامه مطلب