طراحی سازمانی

طراحی سازمانی برای سازمانی که به لحاظ اجتماعی پویا است
تیر, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

طراحی سازمانی برای سازمانی که به لحاظ اجتماعی پویا است

نویسنده: جولین استاد

ادامه مطلب