فرایندی بددرک شده

فهم درست بازسازماندهی
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

فهم درست بازسازماندهی
راهنمایی عملی برای فرایندی بددرک شده (و اغلب بدمدیریت شده)

نویسندگان: استیون حیدری رابینسون و سوزان هی‌وود

ترجمه محمدحسین دهنوی
منبع: هاروارد بیزینس ریویو
به نقل از: ماهنامه گزیده مدیریت

احتمالا شــما حداقل یک یــا چند بازســازماندهی شــرکتی ...

ادامه مطلب