دوره‌های برگزاری شده سازمانی موسسه معنا

ردیفنام دورهنوع دورهمخاطب دورهسال برگزاری
1روش پاسخگویی به مراجعیناداریتوزیع برق تهران98
2روابط کار-گروه اولاداریتوزیع برق تهران98
3مدیریت بحران های انسان ساز-گروه اولاداریآبفا 298
4آشنایی بانوان با حقوق فردی،خانوادگی و اجتماعی-گروه اولعمومیآبفا 298
5قانون جدید مالیات مستقیممالیبرسانوین بانک کارآفرین98
6قیمت گذاری اثربخشمالیتوزیع برق کردستان آتیه سازان حافظ98
7قانون کاراداریپتروشیمی خراسان98
8بازاریابی در عصر دیجتالبانک رفاه الکترونیک کارت دماوند گلنان پوراتوس98
9گزارش نویسی حرفه‌ایارزیابان98
10هوش هیجانی-گروه اولاداریآبفا منطقه 295
11مستندسازی تجربیات-گروه اولاداریبرق منطقه‌ای تهران98
12سیاست های پاداش و برنامه های انگیزشی-گروه اولاداریشهرداری تهران98
13نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکناناداریشهرداری تهران98
14مدیریت استرس گروه اولاداریتوزیع نیروی برق تهران98
15روش تحقیق گروه اولاداریآبفا 298
16مدیریت دانشاداریآبفا 498
17مدیریت تعارض گروه اولاداریتوزیع نیروی برق تهران98
18تکنیک‌های اثربخشی آموزشاداریبرق منطقه‌ای تهران98
19بهبود روش‌های انجام کاراداریبرق تهران97
20پیاده‌سازی مدیریت دانش در صنعت آب و فاضلاب اداریتامین و تصفیه97
21مدیریت اقتصاد خانوادهاداریسرمایه گذاری امید97
22امور رفاهی کارکنان-گروه اولاداریبرق منطقه ای تهران97
23آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه اولاداریمجموعه فرهنگی ورزشی آبفا97
24سمینار اصول تنظیم قراردادهاپتروشیمی مروارید راه آهن حمل و نقل نیروگاه قم سازمان اراضی کشور ریوا تدبیر سازمان منطقه ازاد تجاری آب سمنان آبفا روستایی خراسان جنوبی97
25برنامه‌ریزی در ایران و چشم‌انداز آینده آناداریشهرداری منطقه 197
26نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر تدوین توسعه فردی IDPاداریبرق تهران96
27طرح طبقه‌بندی مشاغلاداریآبفا 4 آبفا 2 موسسه فرهنگی ورزشی آبفا استان تهران97
28آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)-گروه اولاداریبرق تهران97
29مدیریت استراتژیک منابع انسانیاداریشهرداری 1297
30مدیریت منابع انسانیاداریشهرداری 1297
31خلاصه‌سازی مکاتبات و نوشته‌های اداری-گروه اولاداریبرق تهران97
32مدیریت درآمداداریآبفا شهرک‌های غرب96
33مدیریت کارسپاری-گروه 1اداریفاضلاب تهران96
34قانون مدیریت خدمات کشوریبدو استخدامبرق تهران96
35کار تیمی و حل مساله- گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
36حسابداری پیمانکاریمالیفاضلاب تهران96
37حسابداری اموالمالیفاضلاب تهران96
38مدیریت اسناد و مدارکتخصصیشهرداری 12 تهران96
39آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر حسابداریتخصصیشهرداری 12 تهران96
40ایجاد تعادل و توازن بین کار سازمانی و خانوادهعمومیآبفا منطقه 296
41تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICTاداریآبفا شهرک‌های غرب96
42حقوق پیمان-گروه اولاداریبرق تهران96
43اصول مانور در شبکه -گروه اولفنیبرق تهران95
44اصول بیمه - گروه اولاداریبرق تهران95
45مدیریت ارتباط با مشتری - گروه اولاداریآبفا شهرک‌های غرب95
46روابط کار-گروه دوماداریتوزیع برق تهران98
47روابط کار-گروه سوماداریتوزیع برق تهران98
48کیفیت زندگی کاری-گروه اولاداریتوزیع نیروی برق تهران98
49کیفیت زندگی کاری-گروه دوماداریتوزیع نیروی برق تهران98
50مدیریت استرس گروه دوماداریتوزیع نیروی برق تهران98
51پست آزادگانتخصصيبرق تهران96
52پست امين الاشرفيتخصصيبرق تهران96
53پست شيخ بهاييتخصصيبرق تهران96
54پست كنتخصصيبرق تهران96
55پست مصليتخصصيبرق تهران96
56سیستمهای AC/DC-پست مشیریهتخصصیبرق تهران97
57تجهیزات پست-پست مشیریهتخصصیبرق تهران97
58رله و حفاظت-پست مشیریهتخصصیبرق تهران97
59سیستم‌های AC/DC-پست دوشان تپهتخصصیبرق تهران97
60تجهیزات پست-پست دوشان تپهتخصصیبرق تهران97
61رله و حفاظت-پست دوشان تپهتخصصیبرق تهران97
62سیستم‌های AC/DC-پست رودشورتخصصیبرق تهران97
63رله و حفاظت-پست رودشورتخصصیبرق تهران97
64رله و حفاظت-پست اسلامشهرتخصصیبرق تهران97
65سیستم‌های AC/DC-پست اسلام‌شهرتخصصیبرق تهران97
66رله و حفاظت-پست شهریارتخصصیبرق تهران97
67سیستم‌های AC/DC-پست شهریارتخصصیبرق تهران97
68کار گروهیاداریبرق تهران97
69آیین دادرسی مدنی-گروه اولاداریبرق تهران97
70آیین دادرسی مدنی-گروه دوماداریبرق تهران97
71مستندسازی تجربیات-گروه دوماداریبرق منطقه‌ای تهران98
72مستندسازی تجربیات-گروه سوماداریبرق منطقه‌ای تهران98
73اساسنامه وزارت نیرو و ... گروه اولاداریبرق منطقه‌ای تهران98
74اساسنامه وزارت نیرو و ... گروه دوماداریبرق منطقه‌ای تهران98
75آیین دادرسی کیفری گروه اولاداریبرق منطقه‌ای تهران98
76آیین دادرسی کیفری گروه دوماداریبرق منطقه‌ای تهران98
77مدیریت تعارض گروه دوماداریتوزیع نیروی برق تهران98
78کیفیت تواناداریبرق منطقه‌ای تهران97
79آشنایی با رله‌های حفاظتی پست-فیروز بهرامتخصصیبرق منطقه‌ای تهران97
80تسلط بر بهره‌برداری از رله گرفتن اطلاعات از رله‌ها در زمان بروز حادثه-فیروز بهرامتخصصیبرق منطقه‌ای تهران97
81سیستم‌های حفاظتی رلیاژ-قیطریهتخصصیبرق منطقه‌ای تهران97
82سیستم‌های AC/DC- پست قیطریهتخصصیبرق منطقه‌ای تهران97
83تجهیزات قدرت-پست قیطریهتخصصیبرق منطقه‌ای تهران97
84مستندسازی تجربیات-گروه اولاداریبرق تهران مدیریت منابع آب ایران97
85مستندسازی تجربیات-گروه دوماداریبرق تهران مدیریت منابع آب ایران97
86سیستمهای AC/DC- پست فیروزکوهتخصصیبرق تهران97
87تجهیزات پست-پست فیروزکوهتخصصیبرق تهران97
88رله و حفاظت-پست فیروزکوهتخصصیبرق تهران97
89باطری و شارژر-پست شوشتخصصیبرق تهران97
90تجهیزات پست-پست شوشتخصصیبرق تهران97
91رلیاژ-پست شوشتخصصیبرق تهران97
92ترانسفورماتور-پست شوشتخصصیبرق تهران97
93GIS-پست شوشتخصصیبرق تهران97
94قوانین و مقررات تشکیلات و روش‌هااداریبرق تهران97
95کمک‌های اولیه- گروه اولعمومیتوزیع برق تهران97
96کمک‌های اولیه- گروه دومعمومیتوزیع برق تهران موسسه فرهنگی ورزشی آبفا97
97امور رفاهی کارکنان-گروه دوماداریبرق منطقه ای تهران97
98آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)-گروه دوماداریبرق تهران97
99آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)-گروه سوماداریبرق تهران97
100آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)-گروه چهارماداریبرق تهران97
101خلاصه‌سازی مکاتبات و نوشته‌های اداری-گروه دوماداریبرق تهران برق سمنان97
102برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی-گروه اولاداریبرق تهران97
103برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی-گروه دوماداریبرق تهران97
104آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامیبدو استخدامبرق تهران96
105آشنایی با ماموریت دستگاه محل خدمتبدو استخدامبرق تهران96
106کارتیمی و حل مسالهبدو استخدامبرق تهران96
107فرهنگ سازمانی بدو استخدامبرق تهران96
108اخلاق حرفه‌ای کارگزاری‌های اسلامیبدو استخدامبرق تهران96
109روان‌خوانی و روخوانی قرآن-گروه اولبدو استخدامبرق تهران96
110روان‌خوانی و روخوانی قرآن-گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
111آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامی- گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
112آشنایی با ماموریت دستگاه محل خدمت - گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
113قانون مدیریت خدمات کشوری-گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
114فرهنگ سازمانی - گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
115اخلاق حرفه‌ای کارگزاری‌های اسلامی - گروه دومبدو استخدامبرق تهران96
116روان‌خوانی قرآن کریم- گروه سومعمومیبرق تهران96
117آئین نگارش و مکاتبات اداریاداریبرق تهران96
118مدیریت پیمان- گروه اولتخصصیبرق تهران96
119مدیریت پیمان- گروه دومتخصصیبرق تهران96
120چگونه كاركناني با انگيزه و عاشق كار داشته باشيمبرق تهران96
121اصطلاحات مربوط به قراردادهای خارجی-گروه اولتخصصیبرق تهران96
122اصطلاحات مربوط به قراردادهای خارجی-گروه دومتخصصیبرق تهران96
123آشنایی با اتوماسیون توزیع - گروه اولفنیتوزیع برق تهران بزرگ96
124آشنایی با اتوماسیون توزیع- گروه دومفنیتوزیع برق تهران بزرگ96
125آشنایی با اتوماسیون توزیع- گروه سومفنیتوزیع برق تهران بزرگ96
126آشنايي با اتوماسيون توزيعفنيميلاد شيرين بهار توزيع برق تهران96
127روش پاسخگویی به مراجعيناداريتوزيع برق تهران بزرگ96
128قانون مديريت خدمات كشوري-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
129آشنايي با ساختار نظام جمهوري اسلامي-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
130آشنايي با ماموريت و ساختار اداري-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
131كار تيمي و حل مساله-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
132اخلاق حرفه‌اي و كارگزاري‌هاي اسلامي-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
133فرهنگ سازماني-گروه سومبدو استخدامبرق تهران96
134آيين نگارشاداريبرق تهران96
135روخواني و روان‌خواني قرآن كريمبدو استخدامبرق تهران96
136روانشناسي پاسخگويي به مراجعين-گروه دوماداريتوزيع برق تهران بزرگ96
137رله و حفاظت - پرديستخصصيبرق تهران96
138تجهيزات پست-پرديستخصصيبرق تهران96
139رله و حفاظت - ري شماليتخصصيبرق تهران96
140رله و حفاظت-ورامينتخصصيبرق تهران96
141رله‌هاي حفاظتي- پست جلالتخصصيبرق تهران96
142رله و حفاظت-پست ازگلتخصصيبرق تهران96
143تجهيزات پست-پست ازگلتخصصيبرق تهران96
144سيستم‌هاي AC/DC- پست ازگلتخصصيبرق تهران96
145رله و حفاظت-پست نمايشگاهتخصصيبرق تهران96
146تجهيزات پست- پست نمايشگاهتخصصيبرق تهران96
147سيستمهاي AC/DC- پست نمايشگاهتخصصيبرق تهران96
148رله و حفاظت- پست الغديرتخصصيبرق تهران96
149تجهيزات پست- پست الغديرتخصصيبرق تهران96
150سيستم‌هاي AC/DC- پست الغديرتخصصيبرق تهران96
151روش پاسخگويي به مراجعين-گروه اولاداريتوزيع برق تهران بزرگ96
152استانداردهای آموزشیاداریبرق زنجان96
153چه زمان‌هایی تفویض اختیار کنیم؟اداریبرق تهران96
154روش پاسخگویی به مراجعین-گروه اولاداریتوزیع برق تهران بزرگ96
155روش پاسخگویی به مراجعین-گروه دوماداریتوزیع برق تهران بزرگ96
156روش پاسخگویی به مراجعین-گروه سوماداریتوزیع برق تهران بزرگ96
157روش پاسخگویی به مراجعین-گروه چهارماداریتوزیع برق تهران بزرگ96
158روش پاسخگویی به مراجعین-گروه پنجماداریتوزیع برق تهران بزرگ96
159روش پاسخگویی به مراجعین-گروه ششماداریتوزیع برق تهران بزرگ96
160ترانسفورماتور-پست قورخانهتخصصیبرق تهران96
161رله و حفاظت-پست قورخانهتخصصیبرق تهران96
162GIS- پست قورخانهتخصصیبرق تهران96
163سیستم‌های AC/DC- پست قورخانهتخصصیبرق تهران96
164نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر رویکردهای نویناداریبرق تهران96
165حقوق پیمان-گروه دوماداریبرق تهران96
166حقوق پیمان-گروه سوماداریبرق تهران96
167آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران-گروه اولاداریبرق تهران96
168آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران-گروه دوماداریبرق تهران96
169آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران-گروه سوماداریبرق تهران96
170اصول بیمه - گروه دوماداریبرق تهران برق سمنان95
171مدل‌های بیمه اشخاص گروهی در صنعت آب و برق - گروه اولاداریبرق تهران95
172مدل‌های بیمه اشخاص گروهی در صنعت آب و برق - گروه دوماداریبرق تهران95
173همایش ارتقا روابط بین همسران، بایدها و نبایدهای زندگیاداریبرق تهران96
174حسابداری تعهدی- گروه اولاداریبرق تهران95
175حسابداری تعهدی- گروه دوماداریبرق تهران95
176آئین نگارش و مکاتبات اداریاداریتولید برق حرارتی برق تهران آب نیرو95
177دستورالعمل ثابت بهره‌برداری 1فنیبرق تهران95
178اصول مانور در شبکه - گروه 2فنیبرق تهران95
179دستورالعمل ثابت بهره برداری 2فنیبرق تهران95
180برق تهران-سفارشاتبرق تهران97
181خلاصه‌سازی مکاتبات و نوشته‌های اداری-گروه سوماداریبرق تهران97
182شناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان‌هااداری توزیع برق تهران95
183تصفیه و کنترل شیمیایی آب و بخار در نیروگاه‌هافنیتولید برق حرارتی96
184استانداردهای آموزشیاداریبرق تهران96
185مدیریت بحران های انسان ساز-گروه دوماداریآبفا 298
186آشنایی بانوان با حقوق فردی،خانوادگی و اجتماعی-گروه دومعمومیآبفا 298
187تکنیک‌های تصمیم‌گیری (مهارت‌های رفتاری-منش)-گروه اولاداریآبفا 298
188طب سنتی و تغذیهعمومیآبفا 298
189تکنیک‌های تصمیم‌گیری (مهارت‌های رفتاری-منش)-گروه دوماداریآبفا 298
190روش تحقیق گروه دوماداریآبفا 298
191روش سیستماتیک ایده‌یابی پیشنهاددهی-گروه اولاداریآبفا 297
192روش سیستماتیک ایده‌یابی پیشنهاددهی-گروه دوماداریآبفا 297
193روش سیستماتیک ایده‌یابی پیشنهاددهی-گروه سوماداریآبفا 297
194نحوه محاسبه و فروش آب بها- گروه دومتخصصیآبفا 296
195امور رفاهی کارکنان-گروه سوماداریمدیریت منابع آب ایران آب منطقه‌ای سمنان بیمه سامان برق حرارتی آبفا 297
196امور رفاهی کارکنان-گروه چهارماداریآبفا 4 موسسه فرهنگی ورزشی آبفا توسعه منابع آب و نیروی ایران مدیریت منابع آب ایران داک فروشگاه زنجیره‌ای رفاه مگفا97
197نحوه محاسبه و فروش آب بها- گروه اولتخصصیآبفا 296
198
199والدین اثربخش و خانواده یادگیرنده گروه اولعمومیآبفا منطقه 296
200والدین اثربخش و خانواده یادگیرنده گروه دومعمومیآبفا منطقه 296
201کارگاه روشها و فنون تدریساداریآبفا منطقه 296
202آيين نگارش-گروه اولاداريآبفا 296
203آيين نگارش-گروه دوماداريآبفا 296
204روش سيستماتيك ايده‌يابي و پيشنهاددهي -گروه اولاداریآبفا 296
205روش سيستماتيك ايده‌يابي و پيشنهاددهي -گروه دوماداریآبفا 296
206مدیریت تعارض- گروه اولمدیریتیآبفا منطقه 295
207مدیریت تعارض - گروه دوممدیریتیآبفا منطقه 295
208مدیریت تعارض- گروه سوممدیریتیآبفا منطقه 295
209روابط و تعاملات سازمانی - گروه 1اداریآبفا منطقه 295
210روابط و تعاملات سازمانی - گروه 2اداریآبفا منطقه 295
211آئین‌نامه تضمین معاملات 1مالیآبفا منطقه 295
212آئین‌نامه تضمین معاملات 2مالیآبفا منطقه 295
213هوش هیجانی- گروه دوماداریآبفا منطقه 295
214هوش هیجانی -گروه سوماداریبرق منطقه‌ای سمنان آبفا منطقه 2 95
215سیستم‌های حسابداریمالیآبفا منطقه 295
216Happinessسمینارآبفا منطقه 295
217مبانی مدیریت اسناداداریبرق سمنان مدیریت منابع آب ایران آبفا منطقه 295
218بایگانی گردش مکاتبات اداریاداریفاضلاب تهران97
219وظایف اداری و دفتری مسئول دفتراداریفاضلاب تهران97
220
221
222سمینار" گفتگوی استراتژیک"اداریفاضلاب تهران96
223مدیریت کارسپاری-گروه2اداریفاضلاب تهران96
224سمینار رفتار استراتژیکسمینارفاضلاب تهران95
225موفقیت فردیاداریفاضلاب تهران96
226آشنایی با الزامات مدیریتی و فنی اعتباردهی آزمایشگاه‌های شیمی و فیزیک در صنعت آب و فاضلابتخصصیمهندسی آب و فاضلاب کشور97
227سیاست های پاداش و برنامه های انگیزشی-گروه دوماداریشهرداری تهران98
228سیاست های پاداش و برنامه های انگیزشی-گروه سوماداریشهرداری تهران98
229فرهنگ و ارزشهای سازمانیاداریشهرداری تهران98
230ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیماناداریشهرداری منطقه 1 تهران98
231روش های سیستماتیک شناسایی و حل مشکلات اداریشهرداری منطقه 197
232منتورینگاداریشهرداری 1297
233مديريت روابط عموميشهرداري 1296
234آشنایی با تخلفات اداریتخصصیشهرداری 12 تهران96
235طرح طبقه بندی مشاغلاداریشهرداری 1 تهران96
236حل مسالهشهرداری منطقه 196
237آشنایی با اصول و ضوابط اجرای طرح ارتقا شغلی کارکناناداریشهرداری منطقه 196
238نشانه‌های شهری و المان‌های هنریاداریشهرداری منطقه 196
239حسابداری انبارمالیشهرداری منطقه 196
240تحکیم روابط زوجینعمومیشهرداری منطقه 1296
241آشنایی با نپوتیسم و فساد- گروه اولتخصصیشهرداری منطقه 196
242آشنایی با نپوتیسم و فساد- گروه دومتخصصیشهرداری منطقه 196
243قواعد عمومي قراردادها در دستگاه‌هاي اداريتخصصيشهرداري منطقه 1296
244حرکات اصلاحی - گروه اولعمومیشهرداری منطقه 1295
245حرکات اصلاحی- گروه دومعمومیشهرداری منطقه 1295
246طب سنتی- گروه اولعمومیشهرداری منطقه 1295
247آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و بازی‌های رایانه‌ایعمومیشهرداری منطقه 1296
248بهداشت فردی و خودمراقبتی 1عمومیشهرداری منطقه 1295
249بهداشت فردی و خودمراقبتی 2عمومیشهرداری منطقه 1295
250اصول بیمهعمومیشهرداری منطقه 195
251طب سنتی- گروه دومعمومیشهرداری منطقه 1295
252تهیه قراردادهای داخلی و خارجی طبق موازین حقوقیاداریشهرداری منطقه 1295
253استفاده از بیسیم و ارتباطات رادیویی- گروه اولعمومیآبفا منطقه 395
254استفاده از بیسیم و ارتباطات رادیویی- گروه دومعمومیآبفا منطقه 395
255مدیریت ارتباط با مشتری - گروه دوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
256مدیریت امور مشترکین در بخش آب- گروه اولاداریآبفا شهرک‌های غرب95
257مدیریت امور مشترکین در بخش آب- گروه دوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
258آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوعاداریآبفا شهرک‌های غرب95
259قانون چک و سفتهاداریآبفا شهرک‌های غرب95
260روابط متقابل همسران عمومیآبفا منطقه 195
261انشعابات آب شهریفنیآبفا شهرک‌های غرب95
262اصول و آداب پذیراییاداریآبفا 498
263اصول تغذیهعمومیآبفا منطقه 499
264مبانی و تشریح الزامات مستندسازی ISO17025:2017تخصصیمهندسی آب و فاضلاب کشور آبفا 497
265اپیدمیولوژی بیماری‌های مرتبط با اب و فاضلاباداریآبفا 397
266مستندسازی تجربیات-گروه اولاداریآبفا 497
267مستندسازی تجربیات-گروه دوماداریآبفا 497
268اصول و تغذیه بهداشتعمومیآبفا 397
269اصول و تغذیه بهداشتعمومیآبفا 397
270اصول و تغذیه بهداشتعمومیآبفا 397
271رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه چهارمعمومینفت بهران97
272نیازسنجی آموزشی فردی مبتنی بر تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)اداریآبفا 4 مدیریت منابع آب ایران ابفا اهواز فاضلاب تهران ذوب آهن اصفهان توزیع برق خوزستان97
273مستندسازی تجربیات-گروه سوماداریآبفا 497
274نیازسنجی آموزشی در سازمان‌هااداریبانک سپه آبفا 4 مدیریت منابع آب ایران موسسه فرهنگی ورزشی آبفا استان تهران آب منطقه‌ای سمنان97
275مدیریت منابع انسانیاداریآبفا شهرک‌های غرب96
276خبرنویسی در روابط عمومیاداریآبفا منطقه 596
277
278نقش ICT در خدمات آباداریآبفا شهرک‌های غرب96
279تهیه مدل‌های مالی در نرم‌افزار اکسلمالیآب نیرو96
280اصول و آداب تشریفاتاداریآبفا منطقه 396
281حسابداری اموالمالیآبفا منطقه 4 تهران96
282پولشویی-گروه اولمالیآبفا منطقه 496
283روش پاسخگویی و طرح تکریم ارباب رجوعاداریآبفا منطقه 396
284والدین اثربخش و خانواده یادگیرندهعمومیآبفا منطقه 396
285پولشویی-گروه دوممالیآبفا منطقه 496
286حقوق شهروندی در نظام اداریعمومیآبفا منطقه 396
287حقوق شهروندي در نظام اداريعموميآبفا 496
288مديريت پيمان-گروه اولتخصصيآب و فاضلاب روستايي96
289قانون چک و سفتهاداریآب جنوب شرق خوزستان97
290مبانی مدیریت اسناداداریآبفا شهرک‌های غرب96
291بهداشت عمومی در محیط کاراداریآبفا شهرک‌های غرب96
292برنامه ریزی و کنترل امور خدماتاداریآبفا شهرک‌های غرب96
293اصول حسابداریاداریآبفا شهرک‌های غرب96
294ارگونومی- گروه اولاداریآبفا شهرک‌های غرب95
295ارگونومی- گروه دوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
296ارگونومی - گروه سوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
297اصول بیمهاداریآبفا شهرک‌های غرب95
298تکنیک‌های تصمیم‌گیری 2اداریآبفا منطقه 395
299استانداردهای آموزشیاداریآبفا 396
300کمک‌های اولیه - گروه اولعمومیآبفا منطقه 395
301کمک‌های اولیه - گروه دومعمومیآبفا منطقه 395
302روش پاسخگویی به مراجعین و طرح تکریم ارباب رجوع- گروه اولاداریآبفا منطقه 395
303هوش هیجانی-گروه اولاداریآبفا منطقه 395
304پدافند غیرعامل در طرح‌های آبی فنیآب منطقه‌ای بوشهر95
305ده فرمان امیرالمومنین به کارگزارانعمومیآبفا منطقه 395
306اصول راهنمایی و رانندگی -گروه اولعمومیآبفا منطقه 395
307اصول و آداب تشریفاتاداریآبفا منطقه 195
308آئین نگارش و مکاتبات اداریاداریآبفا منطقه 395
309هوش هیجانی-گروه دوماداریآبفا منطقه 395
310تکنیک‌های تصمیم‌گیریاداریآبفا منطقه 395
311آیین نگارش و مکاتبات اداری-گروه دوماداریمجموعه فرهنگی ورزشی آبفا97
312قوانین کاربردی ویژه صنعت آب وبرقاداریآبفا شهرک‌های غرب95
313قوانین و مقررات حقوقی قراردادهااداریآبفا شهرک‌های غرب95
314تندخوانی و تندنویسی 1اداریآبفا منطقه 495
315تندخوانی و تندنویسی 2اداریآبفا منطقه 495
316پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی - گروه اولاداریآبفا شهرک‌های غرب95
317پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی - گروه دوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
318پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی - گروه سوماداریآبفا شهرک‌های غرب95
3195sاداریآبفا منطقه 395
320تکنیک‌های تصمیم‌گیری 3اداریآبفا منطقه 3 تولید برق حرارتی95
321spssاداریمدیریت منابع آب ایران آبفا شهرک‌های غرب تولید برق حرارتی95
322اصول نصب، بهره‌برداری، نت و ایمنی خطوط لوله و اتصالات آبرسانی-گروه اولکارگریتامین و تصفیه 95
323اصول نصب، بهره‌برداری، نت و ایمنی خطوط لوله و اتصالات آبرسانی-گروه دومکارگریتامین و تصفیه 95
324آشنایی با سیستم‌های کلرزنی و ملاحظات ایمنی در کلرزنیکارگریتامین و تصفیه 95
325اصول بهره‌برداری از مخازن- گروه اولکارگریتامین و تصفیه 95
326اصول بهره‌برداری از مخازن- گروه دومکارگریتامین و تصفیه 95
327امداد و فوریت‌های پزشکیکارگریتامین و تصفیه 95
328ایمنی در انحراف ترافیک- گروه اولعمومیتامین و تصفیه 95
329ایمنی در انحراف ترافیک- گروه دومعمومیتامین و تصفیه 95
330ایمنی در انحراف ترافیک- گروه سومعمومیتامین و تصفیه 95
331رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه اولعمومینفت بهران97
332رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه دومعمومینفت بهران97
333رانندگی تدافعی و تهاجمی-گروه سومعمومینفت بهران97
334ایمنی حمل بار با لیفتراک-گروه اولادارینفت بهران98
335ایمنی حمل بار با لیفتراک-گروه دومادارینفت بهران98
336برنامه‌ریزی توسعه فردی IDPادارینفت تهران97
337پکیج آموزشینفت تهران97
338حسابداری پیمانکاریمالیمدیریت منابع آب ایران96
339حسابداری اموالمالیمدیریت منابع آب ایران96
340مدیریت پیمان- گروه دومتخصصيمديريت منابع آب96
341آيين نگارش-گروه دوماداريمديريت منابع آب96
342شناسايي و ثبت ايده‌هاي كاريتخصصيآب نیرو96
343شناسايي، ثبت و نحوه ارزيابي ايده‌هاي كاريتخصصيآب نیرو96
344کارگاه روشها و فنون تدریساداریملی گاز ایران96
345استانداردهای آموزشیاداریملی گاز ایران96
346روزه داری و تغذیهعمومیلوله و مخابرات نفت ایران97
347بازاریابی با رویکرد جذب مشتری و تعامل با مشتریاناداریبهریز پمپ سامان97
348سمینار قانون تامین اجتماعیادارینیروگاه قم97
349قوانین و مقررات تشکیلات و روش‌هااداریمجلس شورای اسلامی97
350مقابله با شرایط اضطراریعمومیبانک شهر98
351هوش هیجانی بر پایه ذهن آگاهیعام98
352پرورش ارزیابتخصصیکلیه شرکت ها98
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش